Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 22 maart 2017

 

voorzittershamer

 

Hotel De Witte Bergen

Rijksweg 2

3755 MV Eemnes

Tel: 035-5395800

Aanvang: 19.30 uur, zaal open: 19.00 uur

 

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Goedkeuring notulen ALV datum 30-03-2016 (zie GN 2016-3)

4. Jaarverslag van de secretaris over 2016

5. Financiën

a. Jaarrekening 2016

    (14 dagen voor de ALV op te vragen bij de penningmeester)

b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur.

c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2017

d. Begroting 2017

e. Overige financiële zaken

Pauze

6. Bestuurszaken

a. Publicatie nesten op de website

b. Bestuursverkiezing

c. Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden)

7. Fokbeleid, inventarisatie verplichte DNA-onderzoeken 2016

8. Procedure van de Stichting Dier en Recht tegen twee fokkers (toelichting Elvira van Burken)

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Ad 5e: Voorstel tot automatische incasso contributie in 2018

 

De vereniging maakt jaarlijks veel kosten om de contributie te innen. Niet alleen voor het versturen en drukken van de nota’s maar ook voor het versturen van talloze herinneringen. Deze acties brengen extra kosten met zich mee.  Vandaar dat wij voorstellen in 2018 over te gaan op automatische incasso. Uiteraard kunnen facturen nog per post of email worden verzonden, maar voor degenen die daarvoor kiezen, zal de contributie worden verhoogd van 30 naar 35 euro.

Ad 5e: Voorstel tot afschaffen van de lidmaatschapskaart in 2017

 

Het bestuur heeft het voornemen om in 2017 – uit kostenoverwegingen - de lidmaatschapskaart af te schaffen. De ledenkaart wordt bijna niet gebruikt en is in veel gevallen ook niet nodig. Het lidmaatschapsnummer staat immers ook vermeld op elke adresdrager van Golden Nieuws. Indien u wilt deelnemen aan activiteiten van de GRCN heeft u dit nummer nodig. Verder hebben in principe alleen fokkers bij het chippen van een nest een ledenkaart nodig om aan te kunnen tonen dat zij lid zijn van de rasvereniging. Het is de bedoeling dat wij na overleg met en akkoord van de Raad van Beheer de bij ons bekend zijnde fokkers in april 2017 een brief als bewijs van lidmaatschap verstrekken waarin vermeld staat dat zij lid zijn van de GRCN.

 

Ad 6A: Rooster van aftreden

2017                          2018                           2019              

Voorzitter                                                  Henri Dekkers

Secretaris                Raymond Driessen

Penningmeester                                                                             Ans Boon

1e Lid                                                                                           Ad Heesbeen

 

Secretaris Raymond Driessen is aftredend en niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt William van Stuijvenberg, Donnie Vaanhold en Anita Kusters voor als nieuwe bestuursleden. De functies worden door het bestuur onderling verdeeld.

 

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy