Oproep Gouwe Ouwe 2018

Gouwe Ouwe

Als uw Golden de leeftijd bereikt van 12 ½ jaar, mag hij of zij de clubtitel ‘Gouwe Ouwe’ voeren en verdient hij of zij een plaatsje in het Golden Nieuws.

U kunt dan een foto en een tekstje van maximaal 200 woorden insturen op de hieronder aangegeven wijze en onder de daar vermelde voorwaarden. Dit kunt u het hele jaar door doen. Bent u in het bezit van een Golden Retriever die op 20 december 2018 tenminste 12 ½ jaar oud is? Dan wordt het extra bijzonder en komt uw Golden in aanmerking voor een plaatsje in de Eregalerij der Gouwe Ouwe! Deze Eregalerij plaatsen we ieder jaar in het decembernummer van Golden Nieuws.

De oudjes worden op geboortedatum geplaatst, zodat uiteindelijk de oudste Golden bovenaan komt te staan.

Omdat onze oudjes zo bijzonder zijn, is destijds de Eregalerij in het leven geroepen. Vindt u uw bejaarde Golden ook zo bijzonder, laat hem of haar dan opnemen in deze bijzondere erelijst.

Wat moet u doen om in de Eregalerij te komen?

De hond moet in het bezit zijn van een stamboom, u dient lid te zijn van de GRCN en als eigenaar op de stamboom vermeld te staan of, indien van toepassing, een kopie van het eigendomsregistratiebewijs van de Raad van Beheer. U kunt een kopie van de stamboom naar onderstaand mailadres sturen. Een foto in een zo groot mogelijk bestand (minimaal 1 MB) en een stukje tekst van maximaal 200 woorden (aan te leveren als bijlage in een Word bestand) mogen er ook bij. Alleen de Gouwe Ouwe waarvan een kopie-stamboom is ontvangen, wordt in de Eregalerij geplaatst. Heeft u al eens een stamboom ingestuurd, dan verzoeken wij u dat nogmaals te doen. Wij wijzen u erop dat als uw inzending niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, deze niet zal worden geplaatst. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

We hopen dat u allemaal meehelpt om de Eregalerij tot een groot succes te maken. Dat is tot nu toe elk jaar het geval geweest. Vorig jaar waren er liefst achtentwintig inzendingen!

De deadline voor inzending voor de Eregalerij is 15 november. Daarna kunnen er geen aanmeldingen voor de Eregalerij meer worden ingeleverd.

U kunt uw kopie-stamboom, tekst en foto mailen naar: redactie@goldenretrieverclub.nl

Geen digitaal jaarboek

Het bestuur heeft besloten niet over te gaan tot het uitgeven van een digitaal jaarboek. De animo is te gering om het financieel verantwoord te kunnen maken.

Op de Algemene Ledenvergadering was het bestuur verzocht te inventariseren of er belangstelling bestond voor het uitgeven van een digitaal jaarboek. Sinds 2016 wordt er vanwege de extreem hoge kosten geen papieren versie meer gemaakt.

De afgelopen periode is op de website via een enquêteformulier de interesse voor zo’n digitale uitgave getoetst. Voorwaarde voor het uitbrengen van een digitaal jaarboek was dat het kostendekkend zou moeten zijn. Dat hield in dat er voldoende adverteerders moesten zijn om het financieel mogelijk te maken. Het minimale aantal benodigde adverteerders was vastgesteld op 45 teneinde kostendekkend te kunnen werken.

De resultaten van het onderzoek laten er geen misverstand over bestaan dat een digitaal jaarboek niet haalbaar is. In totaal kwamen er (slechts!) 16 reacties binnen: 12 leden toonden interesse, 4 niet. Van de geïnteresseerden wilden slechts 7 fokkers een advertentie plaatsen.

In Memoriam Bap Meerssman

Bap Meerssman

28-01-1928     21-08-2018

Toen Bap Meerssman in 1978 zijn eerste Golden kreeg begon zijn liefde voor honden al snel uit te groeien tot een passievolle hobby. Zijn hart lag onmiskenbaar bij het (jacht)hondenwerk. Zijn eerste hond was een reu met een geweldige werklust. Met hem ging hij enthousiast aan de slag. En niet zonder resultaat. Al snel nam hij met de nog jonge Azor succesvol deel aan workingtests.

Het was niet verwonderlijk dat hij in 1986 een aanstelling als keurmeester voor jachthondenproeven accepteerde. Toch meende hij dat honden waarmee gejaagd wordt, ook moeten voldoen aan de rasstandaard. Om zijn kennis over honden te vergroten volgde hij de cursussen Algemene Kynologische Kennis en Exterieur en Beweging. Het leidde tot de bevoegdheid om het ras op tentoonstellingen te mogen keuren. Hij was dus keurmeester voor beide disciplines, show en werk, een combinatie die niet zo vaak voorkomt. Zijn activiteiten zijn ook de Raad van Beheer niet ontgaan. In 2011 kreeg hij de Gouden Erespeld als waardering voor 25 jaar keurmeesterschap

Stilzitten kwam in zijn woordenboek niet voor. Hij verzorgde trainingen voor beginnende voorjagers en was regelmatig keurmeester bij jachthondenproeven. Ook bestuurlijke taken kwamen op zijn weg. Hij maakte deel uit van commissies die zich bezighielden met het organiseren van jachthondenproeven. En als hij niet in functie was, dan kon je hem als geïnteresseerde toeschouwer toch vaak tegen het lijf lopen tijdens tentoonstellingen en jachtevenementen. Ook daar genoot hij van.

Het verdient waardering dat Bap zich de afgelopen 40 jaar altijd heeft ingezet voor het behoud van mooie Goldens met een prettig karakter en de gewenste werkaanleg.

Tekst: Riet te Riele, Foto: Jeroenfotografie.nl  

Bewijs van lidmaatschap

Jarenlang werd een heuse kaart verstuurd, waarmee men kon aantonen dat men lid was van de Golden Retriever Club Nederland. Mede door de hoge kosten van productie en het verzenden, is deze komen te vervallen. En alhoewel de meeste leden nooit zal worden gevraagd om een bewijs van lidmaatschap, is deze voor sommige van groot belang. Bijvoorbeeld om als fokker aan te kunnen tonen aan de Raad van Beheer dat je bent aangesloten bij een rasvereniging als er een nest puppen moet worden gechipt. Voor degenen die, om wat voor reden dan ook, een bewijs van lidmaatschap nodig hebben, bestaat de mogelijkheid om dit aan te vragen bij het secretariaat van de GRCN.

Het volstaat hiervoor een mail te zenden aan: secretariaat@goldenretrieverclub.nl, met daarin uw gegevens en het verzoek om het bewijs. U krijgt dan per post of per mail het bewijs van lidmaatschap toegestuurd.

Digitaal jaarboek: ja of nee?

Op de Algemene Ledenvergadering is het bestuur verzocht te inventariseren of er belangstelling bestaat voor het uitgeven van een digitaal jaarboek. Sinds 2016 wordt er vanwege de hoge kosten geen papieren versie meer gemaakt.

Een jaarboek vormt een uniek naslagwerk met veel informatie over ons ras, de fokkers van nu, de kampioenen van 2017, de behaalde CAC’s in 2017 en informatie van de GRCN als vereniging. Leden/fokkers kunnen hun fokplannen en resultaten laten zien via een advertentie en leveren een door hun betrokkenheid een grote bijdrage aan het realiseren van een jaarboek.

Naar aanleiding van het verzoek op de ALV wordt via onderstaand enquêteformulier de interesse van de leden voor zo’n digitale uitgave getoetst. Op grond van recente reacties en kritische kanttekeningen bij de eerste versie van de enquête op de website en op Facebook heeft het bestuur besloten de belangstelling op een andere manier te polsen. Bovendien is een uiterste inspanning gedaan om de advertentieprijs per pagina omlaag te brengen en dat is gelukt.

Voorwaarde voor het uitbrengen van een digitaal jaarboek blijft dat het kostendekkend moet zijn. Dat betekent dat er voldoende adverteerders moeten zijn om het financieel mogelijk te maken. Het minimum aantal adverteerders is 45. Lukt dat niet dan moet het project worden afgeblazen. Een advertentie in het digitale jaarboek kost € 55,-.

Het jaarboek komt beschikbaar in een complete pdf met een werkende URL-link naar de website en/of emailadressen van de adverteerder. Voor elk provincie komt een overzichtskaart met daarop aangegeven waar de fokkers zich bevinden. Zie ook vraag 5 van de enquête.

Voor het invullen van de enquête klik hier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De sluitingsdatum van de enquête is 1 september 2018. Adverteerders die geïnteresseerd zijn in de plaatsing van hun kennel in het digitale jaarboek dienen dat voor 1 september kenbaar te maken.

Als het digitale jaarboek kan worden gerealiseerd, zal dat op de website, in Golden Nieuws en op Facebook bekend worden gemaakt.

Tegelijkertijd zullen de adverteerders die belangstelling hebben getoond voor plaatsing van een advertentie, worden gevraagd het bedrag van € 55,-. voor 1 oktober 2018, over te maken op rekeningnummer IBAN: NL06 RABO 0134 9535 25 t.n.v. De Golden Retriever Club Nederland. o.v.v. jaarboek + kennelnaam. Het maximale formaat van de advertentie zal 148 x 210 millimeter bedragen en de wijze van inzenden zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

Mocht alsnog op 1 oktober 2018 blijken dat het minimaal benodigde adverteerders van 45 niet worden gehaald, wordt het project geannuleerd en krijgen de inschrijvers hun geld teruggestort.

enquete2 20180321212921107

 

 

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy