In Memoriam Bap Meerssman

Bap Meerssman

28-01-1928     21-08-2018

Toen Bap Meerssman in 1978 zijn eerste Golden kreeg begon zijn liefde voor honden al snel uit te groeien tot een passievolle hobby. Zijn hart lag onmiskenbaar bij het (jacht)hondenwerk. Zijn eerste hond was een reu met een geweldige werklust. Met hem ging hij enthousiast aan de slag. En niet zonder resultaat. Al snel nam hij met de nog jonge Azor succesvol deel aan workingtests.

Het was niet verwonderlijk dat hij in 1986 een aanstelling als keurmeester voor jachthondenproeven accepteerde. Toch meende hij dat honden waarmee gejaagd wordt, ook moeten voldoen aan de rasstandaard. Om zijn kennis over honden te vergroten volgde hij de cursussen Algemene Kynologische Kennis en Exterieur en Beweging. Het leidde tot de bevoegdheid om het ras op tentoonstellingen te mogen keuren. Hij was dus keurmeester voor beide disciplines, show en werk, een combinatie die niet zo vaak voorkomt. Zijn activiteiten zijn ook de Raad van Beheer niet ontgaan. In 2011 kreeg hij de Gouden Erespeld als waardering voor 25 jaar keurmeesterschap

Stilzitten kwam in zijn woordenboek niet voor. Hij verzorgde trainingen voor beginnende voorjagers en was regelmatig keurmeester bij jachthondenproeven. Ook bestuurlijke taken kwamen op zijn weg. Hij maakte deel uit van commissies die zich bezighielden met het organiseren van jachthondenproeven. En als hij niet in functie was, dan kon je hem als geïnteresseerde toeschouwer toch vaak tegen het lijf lopen tijdens tentoonstellingen en jachtevenementen. Ook daar genoot hij van.

Het verdient waardering dat Bap zich de afgelopen 40 jaar altijd heeft ingezet voor het behoud van mooie Goldens met een prettig karakter en de gewenste werkaanleg.

Tekst: Riet te Riele, Foto: Jeroenfotografie.nl  

Digitaal jaarboek: ja of nee?

Op de Algemene Ledenvergadering is het bestuur verzocht te inventariseren of er belangstelling bestaat voor het uitgeven van een digitaal jaarboek. Sinds 2016 wordt er vanwege de hoge kosten geen papieren versie meer gemaakt.

Een jaarboek vormt een uniek naslagwerk met veel informatie over ons ras, de fokkers van nu, de kampioenen van 2017, de behaalde CAC’s in 2017 en informatie van de GRCN als vereniging. Leden/fokkers kunnen hun fokplannen en resultaten laten zien via een advertentie en leveren een door hun betrokkenheid een grote bijdrage aan het realiseren van een jaarboek.

Naar aanleiding van het verzoek op de ALV wordt via onderstaand enquêteformulier de interesse van de leden voor zo’n digitale uitgave getoetst. Op grond van recente reacties en kritische kanttekeningen bij de eerste versie van de enquête op de website en op Facebook heeft het bestuur besloten de belangstelling op een andere manier te polsen. Bovendien is een uiterste inspanning gedaan om de advertentieprijs per pagina omlaag te brengen en dat is gelukt.

Voorwaarde voor het uitbrengen van een digitaal jaarboek blijft dat het kostendekkend moet zijn. Dat betekent dat er voldoende adverteerders moeten zijn om het financieel mogelijk te maken. Het minimum aantal adverteerders is 45. Lukt dat niet dan moet het project worden afgeblazen. Een advertentie in het digitale jaarboek kost € 55,-.

Het jaarboek komt beschikbaar in een complete pdf met een werkende URL-link naar de website en/of emailadressen van de adverteerder. Voor elk provincie komt een overzichtskaart met daarop aangegeven waar de fokkers zich bevinden. Zie ook vraag 5 van de enquête.

Voor het invullen van de enquête klik hier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De sluitingsdatum van de enquête is 1 september 2018. Adverteerders die geïnteresseerd zijn in de plaatsing van hun kennel in het digitale jaarboek dienen dat voor 1 september kenbaar te maken.

Als het digitale jaarboek kan worden gerealiseerd, zal dat op de website, in Golden Nieuws en op Facebook bekend worden gemaakt.

Tegelijkertijd zullen de adverteerders die belangstelling hebben getoond voor plaatsing van een advertentie, worden gevraagd het bedrag van € 55,-. voor 1 oktober 2018, over te maken op rekeningnummer IBAN: NL06 RABO 0134 9535 25 t.n.v. De Golden Retriever Club Nederland. o.v.v. jaarboek + kennelnaam. Het maximale formaat van de advertentie zal 148 x 210 millimeter bedragen en de wijze van inzenden zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

Mocht alsnog op 1 oktober 2018 blijken dat het minimaal benodigde adverteerders van 45 niet worden gehaald, wordt het project geannuleerd en krijgen de inschrijvers hun geld teruggestort.

enquete2 20180321212921107

 

 

 

AVG illustratie

Privacywet en de GRCN

Door: Jenny de Bruin en Ad Heesbeen

Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe privacywet, van kracht geworden. Ook de GRCN heeft daarmee te maken. De nieuwe wet verwacht van verenigingen actief om veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uit te zoeken, te regelen en vast te leggen.

Voor onze vereniging betekent het dat we veilig moeten omgaan met de persoonsgegevens waarover wij beschikken. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft en houdt toezicht op de nieuwe privacywet en stelt forse boetes in het vooruitzicht wanneer de wet wordt overtreden.

Het bestuur heeft een professionele organisatie ingehuurd om ons te helpen zo eenvoudig mogelijk aan de AVG te kunnen voldoen. Het resultaat is een (online) programma, waarin we stap voor stap door alle vereisten van de nieuwe privacywet worden geloodst, met een AVG-verklaring aan het eind. Eerste secretaris, Jenny de Bruin, voert de regie over de vele stappen die de GRCN in dit arbeidsintensieve en tijdrovende traject moet zetten. Zij heeft alle processen bekeken en zal met alle commissies en alle vrijwilligers die over persoonsgegevens beschikken in gesprek gaan om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Alle medewerkers, die als vrijwilliger actief zijn voor de GRCN, ontvangen een handleiding ter instructie. Ook dienen zij een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Onderstaand een beknopt overzicht van het proces:

Iedereen die lid is of wordt van de GRCN of geen lid is, maar inschrijft voor een door de GRCN georganiseerd evenement, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan GRCN verstrekt, geeft uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de GRCN.

2. In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de GRCN verwerkt:

a. voor- en achternaam;

b. adresgegevens, eventueel postadres;

c. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;

d. naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw hond(en);

e. uitslagen van de hond(en) op shows, clubmatches, (veld)wedstrijden en jachthondenproeven, ter publicatie in ons clubblad en op onze website;

f. resultaten van gezondheidsonderzoeken van uw Goldens ter publicatie in ons clubblad en op onze website;

g. foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

3. De GRCN verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de GRCN;

c. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere shows, (veld)wedstrijden, jachthondenproeven en cursussen, te verwerken;

d. uw naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de GRCN en u te informeren over de ontwikkelingen binnen de GRCN;

e. De GRCN gebruikt uw naam, adres en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten en nieuwsbrieven per e-mail toe te zenden.

4. De GRCN verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze gegevens niet langer dan volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd, dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Ter bescherming van de persoonsgegevens is de GRCN passende, technische en organisatorische maatregelen aan het treffen. Indien de GRCN voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, sluit de GRCN als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst af.

6. De GRCN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

a. Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de GRCN aan de koepelorganisatie, waarbij de GRCN is aangesloten, te weten de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland te Amsterdam;

b. Zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de GRCN aan de drukker van het Golden Nieuws, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de GRCN;

c. Er vindt een uitwisseling van persoonsgegevens plaats over de deelnemers van onder auspiciën van ORWEJA door GRCN georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden. Die gegevens worden door zowel ORWEJA als GRCN verwerkt.

7. Via het secretariaat van de GRCN kan een verzoek worden ingediend om uw persoonsgegevens in te zien, een afschrift te ontvangen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. De GRCN zal dat verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de GRCN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

8. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij een veiligheidssysteem.

9. De privacyverklaring zal worden vastgesteld in 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de GRCN bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Voorzittershamer

Bestuurslid Hans Winkels neemt functie per direct over

Penningmeester Ans Boon treedt terug

Door Ad Heesbeen

Ze zou reglementair op de Algemene Ledenvergadering van 2019 terugtreden, maar Ans Boon heeft besloten nu al haar functie als penningmeester neer te leggen. Persoonlijke omstandigheden liggen ten grondslag aan haar besluit. Het bestuur betreurt deze beslissing, maar heeft begrip voor de achterliggende reden. Ans is ruim vijf jaar penningmeester geweest. De GRCN is Ans veel dank verschuldigd voor haar inzet in de achterliggende jaren.

Het bestuur is blij te kunnen meedelen dat het penningmeesterschap per direct kan worden overgenomen door bestuurslid Algemene Zaken, Hans Winkels.  Hans heeft in diverse bestuurlijke functies in het verenigingsleven gefungeerd, waaronder ook het  voeren van het financiële beheer.  De overdracht van het financiële beheer heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het adres van Hans Winkels is: De Klencke 20, 9301 SX Roden, Mobiel: 06-81407710 e-mailadres: penningmeester@goldenretrieverclub.nl

Dankbaar voor het vertrouwen

Nieuwe voorzitter Wico van der Linden

Foto: Pieternella Vogel

Door: Wico van der Linden, Voorzitter

 

In oktober 2017 kwam de vraag of ik een bestuursfunctie en dan met name het voorzitterschap wilde overwegen van de GRCN, een club met een mooie staat van dienst en een rijke geschiedenis.

Uiteraard volgden de nodige overwegingen en gesprekken met het thuisfront en vrienden en kennissen binnen en buiten de hondenwereld. Twijfel en daarom toch een aantal weken de tijd genomen om de afwegingen te maken, want naast een baan, gezin, zeven honden en het vrijwilligerswerk dat ik al deed ook nog het voorzitterschap van een instituut als de GRCN op me nemen … Zoals gezegd een club met een mooie staat van dienst en rijke geschiedenis, maar ook met bagage. Veel eigenzinnige mensen met uitgesproken meningen over fokken, opvoeding en ook het onderscheid tussen jacht- en showhonden.

Maar de belangrijkste vraag voor mij was of ik, als voorzitter, wat kan betekenen voor de Golden Retriever, de club en al die mensen, lid of geen lid, die met ons ras bezig zijn. Voor de mensen die jachtproeven doen, opleidingen volgen die toegespitst zijn op de Golden Retriever en alle vrijwilligers, die bezig zijn dit mogelijk te maken in hun vrije tijd. Maar zeker voor al die hondenbezitters die door weer en wind met hun hond op het strand lopen, in het bos en op de hei en die gewoon blij zijn met hun hond.

Toen ik deze vragen positief had beantwoord, kwam de tijd van veel lezen, praten, bijwonen van vergaderingen en lezingen. Ruim vier maanden toewerken naar het moment van 28 maart 2018, de Algemene Ledevergadering. Eerst de presentatie van de financiën van de club en de resultaten van zes jaar DNA testen, toen het uitreiken van Spelden van Verdienste, enzovoort. Na de pauze het aftreden van Henri Dekkers als voorzitter en mijn benoeming. Toch even het moment van twijfel en dan de bevrijdende stilte…….niemand heeft bezwaar tegen de nieuwe voorzitter. Applaus uit de zaal en opluchting bij ondergetekende.

De eerste officiële taken: het voorstellen van twee nieuwe bestuursleden, Jenny de Bruin en Hans Winkels en het uitreiken van de CAC lepeltjes om vervolgens met de open vragen te eindigen. De felicitaties, gesprekken en reacties, het vertrouwen groeit nog meer. Op weg naar huis nog een keer nadenken of ik als voorzitter wat kan betekenen. Het antwoord is nogmaals ‘ja’, samen met al die mensen die de Golden Retriever een warm hart toe dragen, ermee jagen, showen of lekker wandelen, de vrijwilligers uit al die commissies, zichtbaar of onzichtbaar. Ik kijk met plezier en vol goede moed naar de toekomst van ons ras en ben dankbaar voor het vertrouwen dat er in mij wordt gesteld.

Lees het interview met de nieuwe voorzitter verder op de pagina’s 14 t/m 19 van Golden Nieuws.

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy