CAC lepeltjes klein

Aanmelden CAC lepeltjes

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden de CAC lepeltjes uitgereikt aan leden, die met hun Golden Retrievers op een nationale of internationale tentoonstelling het CAC of het Nederlands jeugd- of veteranenkampioenschap hebben behaald. De winnende Golden Retrievers werden tot dusver altijd door de GRCN bijgehouden en op de ALV genoemd, waarna de eigenaar het lepeltje in ontvangst kon nemen.

Het is echter moeilijker, zo niet onmogelijk, geworden alle Golden Retrievers te achterhalen, die een CAC, NJK of NVK hebben behaald. Daarom heeft de GRCN ervoor gekozen om vanaf 2017 een andere werkwijze toe te passen.

Heeft uw Golden Retriever in 2017 één of meerdere CAC’s gewonnen of is deze Nederlands jeugd- of veteranenkampioen geworden en bent u als eigenaar lid van de GRCN? Dan dient u dit zelf door te geven aan webmaster@goldenretrieverclub.nl, waarna u na controle op de lijst wordt geplaatst. Op de ALV van 2018 kunt u vervolgens het lepeltje in ontvangst nemen. Als u niets doorgeeft, staat u niet op de lijst en wordt er geen lepeltje uitgereikt.

Let op: Lepeltjes dient u op de ALV in ontvangst te nemen, ze worden niet nagezonden.

 

Notulen ALV

Woensdag 22 maart 2017

 

1. Voorzitter Henri Dekkers opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor Ribanna van Montfoort en Marion Kruse.

2. Geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen ALV 30-03-2016 worden goedgekeurd.

4. Secretaris leest het jaarverslag voor.

In overleg met de ALV wordt de agenda aangepast, eerst worden de punten 6b en 8 behandeld.

6b. De secretaris reikt de CAC lepeltjes uit.

8. Elvira van Burken geeft een toelichting op dit agendapunt. Twee fokkers zijn voor de rechter gedaagd door de stichting Dier en Recht. Ze zijn lid van de GRCN en voldoen aan de fokeisen. De stichting stelt onmogelijke eisen qua fokbeleid. De zitting was in januari jl. Met behulp van deskundigen, wetenschappelijke bewijzen e.d. en de RVB zijn de fokkers ondersteund. De uitspraak wordt in juni verwacht. Indien nodig zal de GRCN de fokkers, die voldoen aan het VFR, met raad ondersteunen.

5. Financiën: Hans Dijkgraaf geeft namens de Kas Controle Commissie (KCC) aan dat de jaarrekening een volledig en juist beeld geeft van de financiële situatie van de GRCN. Over het jaar 2016 is er helaas een tekort gerealiseerd dat ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht. Dit tekort komt vooral door het Jubileum Event in Hoekelum. Er zijn hogere kosten dan verwacht en mindere inkomsten door minder deelnemers dan begroot. Het advies van de KCC 2016 is door het bestuur goed opgevolgd en uitgevoerd. De KCC wil dat de contributienota’s volgend jaar al in januari verstuurd gaan worden. Verder is het advies om ook in 2017 scherp toezicht te blijven houden op de uitgaven. De KCC stelt voor om decharge te verlenen aan het bestuur. De aanwezigen gaan daarmee akkoord. De samenstelling van de nieuwe KCC: Ronnie van Berkel, Jeannette Westerink en Rosita Putters. De laatste treedt toe als nieuw lid. Hans Dijkgraaf wordt bedankt voor het verslag en voor zijn werk voor de KCC. De begroting voor 2017 wordt door aanwezigen goedgekeurd met een toelichting van het bestuur wat er gepland staat voor het jaar 2017. Afgesproken wordt om te onderzoeken of het mogelijk is een kostendekkend digitaal jaarboek uit te brengen. De voorstellen van het bestuur: overgaan tot automatische incasso en afschaffen lidmaatschapskaart worden door de aanwezigen aangenomen. De fokkers krijgen een digitale brief met lidnummer en bevestiging dat zij lid zijn van de GRCN als de RVB hiermee akkoord gaat.

6. Bestuurszaken: Bestuurslid Raymond Driessen is aftredend en niet herkiesbaar. Na een dankwoord van de voorzitter wordt hij met een ingelijste ets, bloemen, bon en een warm applaus bedankt voor zijn inzet als secretaris. Daarna stellen twee kandidaten voor het bestuur zich voor: William van Stuijvenberg en Anita Kusters. De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van deze twee nieuwe bestuursleden.

Hierna worden spelden van verdienste met een bos bloemen en een toespraak uitgereikt aan Jaap Bouhuijs en Henri Dekkers vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging. Ook Wiebe Baanstra, die niet aanwezig was, ontvangt de speld van verdienste.

7. Fokbeleid:

7a: De voorzitter geeft aan de hand van een aantal sheets met o.a. grafieken aan dat het qua PRA 1 en PRA 2 en Ichthyosis de goede kant opgaat met het ras, dankzij de inspanningen van de fokkers en het gevoerde fokbeleid. De GBO ziet een ontwikkeling in het gedrag van pups die niet de goede kant opgaat. Ze biedt hulp aan om dit samen met de fokkers te onderzoeken. De eerste stap is om tijdens de komende KCM een pilot te doen met een gedragstest.

7b: Na uitleg van de voorzitter om aangeboden nesten op de website te publiceren in drie categorieën: t.w. A, B, C gaat de ALV niet akkoord met het totale voorstel. Hij stelt voor een peiling te houden over de verschillende lijsten. Dan blijkt dat A en B de voorkeur heeft. Het advies van de ALV aan het bestuur is om C niet te publiceren.

De voorzitter stelt in overleg met de ALV voor om een klankbordgroep te formeren die eventuele aanpassingen in de C-lijst met geïnteresseerden leden/fokkers gaat onderzoeken. De ALV gaat hiermee akkoord. De volledige omschrijving van de lijsten A, B en C zijn te vinden op de website van de GRCN. (wordt z.s.m. gepubliceerd)

9. Rondvraag. Bart van Maren: Hoe vindt het bestuur dat zij het doet?

Antwoord: Bestuur heeft naar de mogelijkheden zijn best gedaan, maar het oordeel is altijd aan de ALV.

Bart van Maren: Is het mogelijk een bijscholing voor keurmeesters te organiseren?

Antwoord: Dit is niet opgenomen in de begroting. Wanneer de extra kosten haalbaar zijn en voldoende hulp vanuit de leden komt, kan een begin worden gemaakt met bijscholing of een keurmeesters-examen.

Bart van Maren: Hoe staat de GRCN tegenover een samenwerking met de GRV?

Antwoord: De GRV is zelf uit de GRCN gestapt. Gezien het grote verschil over het fokbeleid en het Fairfok-beleid is een toenadering nooit een optie geweest. Het bestuur heeft deze verschillen in een gesprek opnieuw neergelegd bij de Raad van Beheer. De RvB heeft dit onderkend gezien het principiële verschil over het (fok)beleid.

In Memoriam Jeanneke Labruyère: een gedreven hondenliefhebster

Jeanneke Labruyère

Begin juli overleed op 90-jarige leeftijd Jeanneke Labruyère-Derks. De in Alphen aan den Rijn woonachtige Jeanneke Labruyère was een autoriteit in de jachtwereld en behaalde in Nederland en België vele successen op veldwedstrijden en Workingtests. Naar aanleiding van haar overlijden schreef Tineke Antonisse op verzoek van het bestuur van de GRCN een In Memoriam.

Jeanneke was één van de eerste voorjagers, die succes met haar eigen gefokte Golden had. Ze was een sportvrouw in hart en nieren. Eerst op het hockeyveld en daarna in het jachtveld!

Ik leerde haar kennen met Golden Caya van Renje, waarmee zij de titel Werkkampioen behaalde. In 1980 kreeg ik Golden Ecco van Renje, een teef uit de combinatie van een Werkkampioen Caya en een schoonheidskampioen Nelson van de Adnor Stee.  Nu klinkt dat gek, maar in die tijd had elke Golden nog aanleg om te werken. Ik herinner mij nog de puppytest, waar ik uiteindelijk moest kiezen uit twee teefjes. Jeanneke en haar echtgenoot Rens adviseerden mij toen om Ecco te nemen, omdat die volgens hen tot een mooiere hond zou uitgroeien. Daarin kregen ze gelijk, want Ecco werd zowel Werk- als Schoonheidskampioen.

Later kocht Jeanneke bij mij Ecya van de Woudstreek. Een pup uit een combinatie van een zoon van Ecco met Den Dolder Twinkle, een teef uit Engelse werklijnen. Met Ecya hebben we jaren samen getraind, gejaagd en wedstrijden gelopen. Jeanneke was een prima voorjager en behaalde vele successen met deze teef. Niet alleen op veldwedstrijden in Nederland en België, maar ook op Workingtests. Zij ging als één van de eerste Nederlanders met een team naar de Internationale Working Test, die in de tachtiger jaren nog in de kinderschoenen stond.

Ook maakte ze deel uit van het Nederlandse team voor de Europese Retrieverkampioenschappen. Ik herinner mij hoe zij de eerste wedstrijddag winnend afsloot met Ecya. Een fraai succes voor voorjager en hond.

Jeanneke was een gedreven hondenliefhebster. Wat ze deed, deed ze met volle overtuiging. Vele uren hebben we samen getraind, samen gejaagd en soms als concurrenten, soms als teamgenoten aan wedstrijden deelgenomen. Het zijn mooie, dierbare herinneringen.

Tineke Antonisse

 

foto: Jeanneke Labruyère met ‘Nikae van Renje’ (roepnaam: Jaen). Foto: Lidy Noorman

Vacature

Ben jij onze nieuwe secretaris?

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van maart konden we twee nieuwe bestuursleden begroeten: William van Stuijvenberg als eerste secretaris en Anita Kusters als tweede secretaris. Helaas heeft William te kennen gegeven zijn functie begin december 2017 te willen beëindigen.

De reden van diens besluit is gelegen in het feit dat William een andere, meer zakelijke visie heeft op het functioneren en besturen van een vrijwilligersorganisatie als de GRCN. Het bestuur betreurt zijn beslissing, maar heeft begrip voor de achterliggende reden. Ofschoon hij slechts korte tijd secretaris is geweest, is het bestuur William veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen negen maanden en zijn enthousiasme in de kennismakingsperiode daaraan voorafgaand.

Het terugtreden van William betekent dat we op zoek moeten naar een geschikte opvolger die deze functie – met ondersteuning van de tweede secretaris - zou kunnen/willen vervullen. Het secretariaat neemt een belangrijke plek in binnen de vereniging. De eerste secretaris is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. Hij of zij maakt samen met de voorzitter en de penningmeester - onderdeel uit van het dagelijks bestuur, bereidt bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging. Daarnaast zorgt hij of zij voor de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering en doet hier eveneens verslaglegging van. Bij al deze werkzaamheden wordt de eerste secretaris ondersteund door een tweede secretaris.

Als bestuurslid ben je vier tot acht uur per week actief. Elke maand is er een bestuursvergadering, die soms wordt afgewisseld met een telefonische vergadering. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarbij reis- en onkosten uiteraard vergoed worden. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur er veel belang aan hecht deze vacature, liefst op korte termijn, te kunnen vervullen. Onderstaand een beknopt profiel van de functie.

Kortom, ben je goed in het organiseren, regelen en samenwerken? Meld je dan bij het secretariaat (secretariaat@goldenretrieverclub.nl) of neem contact op met voorzitter Henri Dekkers via h.dekkers@goldenretrieverclub.nl of bel 0546-459003. Tevens zijn de andere bestuursleden bereikbaar voor de nodige informatie. Na ontvangst van jouw aanmelding nemen we direct contact op en kunnen we je desgewenst van meer informatie voorzien.

Profiel

- Heeft bij voorkeur secretariële ervaring

- Weet anderen te enthousiasmeren, teamplayer

- Is communicatief vaardig en treedt graag naar buiten toe

- Heeft bij voorkeur kennis van de kynologie

- Blijft graag op de hoogte van ontwikkelingen op kynologisch gebied in het algemeen en van ons ras de Golden Retriever in het bijzonder

- Affiniteit met de Golden Retriever

 

Liane Kamp

Beste GRCN Leden,

Tot onze grote spijt hebben wij vernomen dat het bekende en zeer gewaardeerde lid van onze vereniging, Liane Kamp (kennel A-Dream from the Veluwe), 18 mei plotseling is overleden.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 24 mei van 18.00 tot 20.00 uur in Rouwcentrum Rouwenhorst, Christiaan Geurtsweg 24 te Apeldoorn.

De familie wil herinneringen delen op vrijdag 26 mei om 13.30 uur in Gebouw 055, Condorweg 1 te Apeldoorn. Aansluitend zal om 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op Begraafsplaats Heidehof, Engelanderholt 97 te Ugchelen. Na de begrafenis is er een informeel samenzijn in zaal Lage Veluwe van Restaurant De Cantharel, Van Golsteinlaan 20 te Apeldoorn.

Wij willen familieleden en bekenden heel veel sterkte wensen met dit grote verlies.

Bestuur Golden Retriever Club Nederland

 

Lieve mensen,

Namens Frits, de man van Liane, willen we jullie vragen met je Golden Retrievers mee te doen een haag te maken voor Liane om zo een laatste eerbetoon te brengen. Willen jullie dan een kwartier voor aanvang, 13.15 uur, aanwezig zijn aan de Condorweg 1 te Apeldoorn, Gebouw 055.

Als je mee wilt doen met het bloemstuk, kun je je bijdrage overmaken op IBAN NL48 ABNA 0480 9855 45 t.n.v. L. de Groot. Laat (liefst via Whatsapp) weten dat je meedoet. Graag de Whatsapp sturen naar Jeannette Westerink 06-13509289 of Betsy de Groot 06-13294443.

Jeannette Westerink & Betsy de Groot

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy