Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Wijziging betreffende publicatie op de website en plaatsing op de pupinfolijst voor alle in het buitenland woonachtige honden↓

Het bestuur van de Golden Retriever Club Nederland (GRCN) heeft het volgende besloten over plaatsing op de pupinformatielijst en de website van de GRCN. Ouderhonden woonachtig in het buitenland moeten in het bezit zijn van een HD uitslag die is afgegeven door de FCI-erkende instantie in het betreffende buitenland. Ook geldt bij de GRCN de eis dat de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland (RvB) deze uitslag moet hebben overgenomen. Alleen als de RvB de HD-uitslag erkent en overneemt, zal de RvB deze uitslagen van vader- en/of moederhond vermelden op de stambomen van de pups uit deze combinatie.

In België heeft St. Hubertus besloten dat met ingang van 1-1-2011 alle honden die woonachtig en geregistreerd zijn in België ook in het bezit moeten zijn van een door de Nationale Commissie voor Skeletaandoeningen (NCSA) erkende uitslag. Daarvoor werd in België als overgangsregel een aantal jaren Britse hipscores toegestaan en vertaald naar een HD-uitslag. Een praktijk die overigens door de RvB nooit is geaccepteerd volgens hun eigen regelgeving. Deze maatregel van St. Hubertus heeft er concreet toe geleid dat sommige geregistreerde honden in België met een HD uitslag die gebaseerd en afgeleid is van een Engelse Hip Score vanaf 1-1-2011 niet meer door de RvB gaat worden geregistreerd. De GRCN volgt dit beleid van de RvB. Hierdoor kunnen deze combinaties ook niet meer worden toegelaten tot de pupinfo en publicatie op de website van de GRCN.

Het bestuur van de GRCN heeft naar aanleiding van de bovenstaande regelgeving besloten om te komen met een overgangsregeling. Vanaf 1 juli 2011 kunnen er geen nesten meer worden gepubliceerd waarvan de ouders een HD uitslag bezitten die niet door de RvB is erkend en niet kan worden geregistreerd op de stambomen van de geboren pups. Combinaties waarvan een van de ouders onder de Belgische overgangsregel vallen kunnen wel voor publicatie in aanmerking komen, maar met vermelding van de originele BVA-uitslag. Honden uit Nederland en Groot-Brittannië vallen na 1 juli 2011 niet onder deze regeling. Wanneer fokkers gebruik willen maken van reuen uit het buitenland, met name België, is het mogelijk om bij de GRCN vooraf informatie te krijgen over de status van deze reu betreffende zijn HD uitslag en registratie bij de RvB.

GRCN Meldpunt

golden staart

Meldpunt: overlijden van òf gezondheidsproblemen en/of (erfelijke) aandoeningen bij uw Golden Retriever

Dit is niet nieuw voor de GRCN, het staat namelijk in elk Golden Nieuws, het melden van het overlijden van uw Golden Retriever. Natuurlijk is afscheid nemen van uw lieve Golden Retriever als huisgenoot nooit makkelijk. Hierover praten is soms ook niet te doen maar voor de GRCN is het van belang om meer inzicht te krijgen waarom en waaraan een dier te vroeg komt te overlijden. Als u hond lekker oud heeft mogen worden zonder gezondheidsproblemen dan zijn wij als GRCN daar heel blij mee. Helaas zijn er ook honden die ten gevolge van gezondheidsproblemen, zoals afwijkingen in de ontwikkelingsfasen, hartafwijkingen, levershunt, hartfalen, tumoren etc. en andere aandoeningen veel te vroeg overlijden. Daarom vraagt de GRCN uw medewerking om het overlijden van uw Golden Retriever aan ons als rasvereniging door te geven.

Ook andere problemen, zoals ontypisch gedrag of een verkeerd karakter, kunnen een oorzaak hebben in erfelijke aanleg. Het is van belang voor de GRCN om de gezondheidsproblemen en/of (erfelijke) aandoeningen, maar ook het hoe en waarom, duidelijk in kaart te brengen. Daarom vraagt de GRCN ook uw medewerking om deze informatie door te geven.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen namen van honden en/ of eigenaren in het GoldenNieuws of op de website gepubliceerd. Heeft u wat te melden stuurt u dan alle gegevens (zoals dierenartsrapporten) inclusief kopie stamboom naar meldpuntziektenenoverlijden@goldenretrieverclub.nl

DNA

DNA-onderzoek in de GRCN Lees meer...

DNA-verplichting per 1-6-2014 vanuit de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland (RvB)

Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole rashondenpups is een feit. Op de algemene vergadering van de RvB in november 2013 is het voorstel voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen. Dit betekent dat bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld. De RvB ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.

Geldigheid DNA certificaten en het identiteitsformulier

Van DNA-testen uitgevoerd na 1 januari 2013 zal De Golden Retriever Club Nederland de uitslagen van DNA-testen waarbij de identiteit van de hond voorafgaande aan de monsterafname, niet is vastgesteld door een dierenarts of een ander daartoe bevoegde onafhankelijk persoon, niet meer accepteren. Wij zullen u bij de beoordeling van uitslagen van DNA-testen op geldigheid vragen om een bewijs waarop de dierenarts of een ander onafhankelijk persoon verklaart dat, voorafgaande aan de monsterafname, de identiteit van de hond is vastgesteld door middel van het aflezen van het chip-of tatoeagenummer. Het bewijs dient te zijn voorzien van de handtekening van de dierenarts of een ander daartoe bevoegde onafhankelijk persoon.

ZooEasy

ZOOEASY Online Database

Begin 2012 werd door de GRCN het contract met Zooeasy getekend voor de aanschaf van Zooeasy Online. ZooEasy Online is een online programma waarin de GRCN alle Golden Retrievers in Nederland kan registreren. Een database is de plaats waar alle informatie wordt opgeslagen. Het is te vergelijken met een kaartenbak. Ieder dier heeft zijn eigen 'kaart' met informatie. Omdat deze database digitaal is, is het eenvoudig en snel om informatie op te zoeken, te wijzigen of toe te voegen. Wat kunt u met het programma doen?

-      Zoek dieren op naam, gezondheidsuitslagen, of andere criteria

-      Uw eigen proefstamboom maken en het inteeltpercentage laten berekenen zodat u de beste fokkeuze kunt maken

-      Ongelimiteerd bloedlijnen volgen

-      Controleren of de gegevens van uw dieren correct zijn

-      Foto's van uw dier of dieren bekijken van medefokkers.

 

De gegevens die in de "afgelopen 30 jaar" binnen de GRCN zijn verzameld over alle Goldens Retrievers  in Nederland zijn vanuit ons oude programma Kite overgezet naar Zooeasy. Dat zijn er maar liefst 200.000! Sinds vele jaren in Kite bijgehouden door Annemarie en Ed van Delden en Anneke Haarsma. We durven best te beweren dat geen enkele rasvereniging in Nederland zo'n gegevensbestand heeft. Wij zijn Annemarie, Ed en Anneke heel veel dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet. Hun werk vormt een prachtige basis waarop de GRCN verder kan.

Er zijn twee verschillende accounts, één met alleen leesrechten en een account speciaal voor fokkers. U kunt zelf heel veel informatie bekijken en beter geïnformeerde keuzes maken voor uw fokkerij. Op ons 1ste fokkersberaad, 19 januari 2013, is er een presentatie gehouden over wat Zooeasy kan.

De toegang tot Zooeasy is aan het lidmaatschap gekoppeld. Zooeasy biedt online toegang tot alle gegevens van honden, nesten, showuitslagen, keuringen, stambomen, proeven etc. Ook kan de verwantschap berekend worden op basis van fictieve nesten. Hiermee zijn we weer een stapje dichterbij het voorkomen van inteelt en zo het bevorderen van het welzijn van onze Golden Retriever.

Fokregels opnieuw tegen het licht

Na het vaststellen van het Honden- en kattenbesluit (HKB) in 1999, is er al enkele jaren binnen de kynologie in Nederland een discussie gaande over het doel om alle (ras)honden te beschermen tegen de geldzucht van broodfokkers die populaire rassen, zoals de Golden Retriever, alleen maar in grote aantallen willen fokken. Mede door deze broodfokkers en in enkele gevallen helaas ook clubfokkers, hebben de kopers die veel problemen hadden met deze ’rashonden’ de media gezocht. De meeste kopers klaagden dat ze teveel geld betaalden voor een slechte of zieke rashond en nu nog jaren met de ontstane problemen moeten verder leven, inclusief alle extra kosten.

Binnen de Golden Retriever Club Nederland was dit toen geen thema: statuten, code van ethiek en de fokregels hanteren we al jaren en sinds het Verenigings Fokreglement (VFR) in 2013 met alle aanpassingen is aangenomen, was er eindelijk na jaren duidelijkheid over het fokbeleid.

Maar opeens is er een nieuw besluit voor het fokken van gezelschapsdieren, dat is gepubliceerd is de Staatscourant van 17 juli 2014 en in werking is getreden op 1 augustus 2014. Hierin het HKB herzien met betrekking tot ’bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren’, zoals het fokken is omschreven in artikel 3.4 van dit nieuwe wettelijke besluit. Hierdoor ontstaan er nu ook aanvullende eisen voor alle hobbymatige (club)fokkers, die automatisch ook aan nieuwe wettelijke eisen moet gaan voldoen.

Als bestuur van de GRCN moeten we samen met alle leden ons beraden hoe we als vereniging beleid gaan maken: de politiek hoopt dat de sector (de rasverenigingen en dus ook wij als GRCN) zelf gaat reguleren en opnieuw de fokregels kritisch gaat bezien. Als bestuur adviseren we alle leden en clubfokkers van de GRCN om deze wettelijke fokregels die vanaf 1 augustus 2014 van kracht zijn, zorgvuldig te lezen en hiernaar te handelen. Voor alle duidelijkheid: wettelijke regels gaan voor boven clubregels.

Samenvatting nieuwe regels

De regelgeving is per 1 juli 2014 veranderd. Er zijn voor zover dat mogelijk is, doelvoorschriften gekomen in de plaats van middelvoorschriften. Doelvoorschriften geven aan wát u moet bereiken. Middelvoorschriften geven aan hóe u het doel moet bereiken. Dit is een belangrijke manier om dierenwelzijn te bevorderen, omdat de sector zelf onderling verantwoordelijkheid neemt. Voor honden en katten blijven de minimale eisen gelden, zoals ze in het Honden- en kattenbesluit stonden beschreven.

Regels voor fokken

Bij het fokken met huisdieren is het belangrijk dat de manier waarop dit gebeurt niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt ook voor hobbyhouders. De eerste vier voorwaarden hieronder zijn ook van toepassing voor het fokken van paarden, pony's en ezels die niet voor landbouwdoeleinden worden gehouden.

Deze voorwaarden gelden voor u:

  • U zorgt er zoveel mogelijk voor dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten niet worden doorgegeven.
  • U zorgt er zoveel mogelijk voor dat uiterlijke kenmerken die schadelijk kunnen zijn, niet worden doorgegeven.
  • U zorgt er zoveel mogelijk voor dat ernstige gedragsafwijkingen niet worden doorgegeven.
  • Het aantal nesten of nakomelingen mag gezondheid of welzijn van het dier niet benadelen.
  • Voortplanting moet zo veel mogelijk op natuurlijke wijze gebeuren.
  • Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden maximaal één nest.

 

Wat betekent bedrijfsmatig

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk, zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen.

De indicaties zijn:

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
  • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
  • U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
  • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
  • U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
  • U adverteert.
  • U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
  • Voor honden is er naast bovengenoemde indicaties ook nog een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Zit u beneden dit aantal, maar is een of meer van de andere indicaties uit deze opsomming van toepassing, dan kunt u al bedrijfsmatig bezig zijn.

 

Bedrijfsmatig huisdieren houden

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. U moet zich houden aan regels voor huisvesting en verzorging. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn verboden. Dit is ook zo als u bedrijfsmatig huisdieren opvangt, fokt, aflevert en verhandelt.

Alle informatie over dit onderwerp
Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren dan houdt u zich aan de regels voor dierenwelzijn, de vakbekwaamheid en de huisvesting. U registreert de locatie van waaruit u activiteiten uitoefent. Organiseert u een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren plaatsvinden, dan moet u zich ook bij ons laten registreren. De locatie waar u de activiteiten uitoefent of de tentoonstelling, beurs of markt krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).

Voor welke huisdieren

De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren staan in het Besluit houders van dieren. Dit is een onderdeel van de Wet dieren. Huisdieren zijn dieren die worden gehouden voor de liefhebberij of als gezelschap. De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren golden tot 1 juli 2014 alleen voor honden en katten en stonden in het Honden- en kattenbesluit.

Voorwaarden voor handel, opvang en fokken

U voert bedrijfsmatig activiteiten uit zoals verkoop, aflevering, opvang en het voor de verkoop of aflevering fokken of op voorraad hebben van huisdieren. Of u wilt dit misschien gaan doen. De volgende voorwaarden gelden voor u:

  • U registreert een aantal persoonsgegevens en een aantal gegevens van de inrichting waarin de activiteiten plaatsvinden bij ons. Dit doet u vóórdat u start met de activiteiten. Via Direct regelen op deze pagina kunt u zich registreren. De inrichting krijgt een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).
  • De beheerder is degene die de dagelijkse leiding geeft aan de activiteiten. Hij of zij heeft een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep(en) die wordt gehouden. U stuurt een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid mee met uw registratie. U kunt dit digitaal uploaden in het formulier.
  • U houdt zich aan de regels voor huisvesting, verzorging en fokken.

 

Regels voor huisvesting en verzorging

Voor huisdieren die u bedrijfsmatig houdt gelden dezelfde eisen als voor de huisvesting en verzorging van alle andere dieren. U bent verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, u verzorgt ze goed en mishandelt en verwaarloost de dieren niet. De algemene zorgplicht geldt altijd.

Een goede verzorging betekent onder meer:

  • De dieren hebben voldoende bewegingsvrijheid.
  • De dieren zijn beschermd tegen slechte weersomstandigheden als ze buiten worden gehouden.
  • De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
  • De dieren worden verzorgd door iemand die daarvoor de juiste kennis en vaardigheden heeft.
  • Zieke en gewonde dieren worden direct verzorgd.
  • Dieren krijgen voldoende gezond en voor hun soort geschikt voer en water. Dit verschilt per diersoort.

 

De voorwaarden voor goede huisvesting zijn onder meer: 

  • In de ruimtes zijn geen materialen gebruikt of scherpe randen, uitsteeksels of andere situaties waardoor het dier gewond kan raken. Deze mogen ook niet schadelijk zijn.
  • De ruimte moet gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en ontsmet.
  • De ruimte en de materialen zijn aangepast aan de behoeften die het dier van nature heeft. Dit zijn fysiologische en ethologische behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het dag- en nachtritme van het dier.
  • Een drachtig of zogend dier heeft voldoende en geschikte nestruimte.
  • In een verblijf is het aantal dieren en de samenstelling van de diersoorten zodanig dat het gezondheid en welzijn van het dier niet benadeelt.

Normen

Voor honden blijven naast de voorwaarden hierboven, de normen gelden die in het Honden- en kattenbesluit stonden. Het gaat om onder meer:

  • Voor honden zijn er één of meer buitenverblijven of speelweides.
  • Honden zijn ten minste twee uur per dag in het buitenverblijf of op de speelweide.
  • Een binnen- of buitenverblijf heeft rechtopstaande wanden waarvan één zijde doorzichtig is met bijvoorbeeld spijlen, gaas of glas.
  • Gedurende de dag is de ruimte voldoende verlicht door daglicht en het is er nooit warmer dan 30 graden Celsius.
  • Er zijn nooit meer dan 20 honden tegelijk in een binnen- of buitenverblijf.

Meer informatie: https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden

Nieuwe uitgangspunten voor keurmeesters

Onderstaande uitgangspunten zijn bedoeld voor FCI keurmeesters en voor andere keurmeesters die keuren op shows en bij activiteiten georganiseerd door bij de FCI aangesloten organisaties. De Fédération Cynologique Internationale is een wereldwijd overkoepelend orgaan op het gebied van rashonden (kynologie). Hierbij zijn bijna 100 nationale kennelclubs aangesloten.

De taak van een keurmeester is bijdragen aan het behoud van innerlijke en uiterlijke kenmerken van een ras binnen de vastgestelde rasstandaard. Met andere woorden; het is de hoofdtaak van een keurmeester om honden te beoordelen en te waarderen naar de rasstandaard en naar hun potentie om als fokdier bij te dragen aan toekomstige generaties. De keurmeester mag niet op een manier beoordelen die ten koste gaat van het welzijn en het welbevinden van de hond. Honden dienen altijd geschikt beoordeeld te worden op hun oorspronkelijke functie, zoals die wordt voorgeschreven en is ontwikkeld binnen een ras. (In het Engels heet dit ‘Fit for function’.)

Vandaar dat het de verantwoordelijkheid is van een keurmeester om zich goed te verdiepen in de rasstandaard en moet hij zich op de hoogte stellen van de typische gezondheids- en gedragsproblemen binnen het ras. Een keurmeester moet vooral goed letten op rastypische kenmerken die kunnen leiden tot ‘overdrijvingen’, die in het ras kunnen sluipen en die een negatief effect hebben op de gezondheid van individuele honden binnen het ras. Aanvullend, en bedoeld om bij te dragen aan het behoud en de verbetering van het ras, wordt de keurmeesters gevraagd op de best mogelijke wijze, de gezondheid en het welzijn van voorgebrachte hond in ogenschouw te nemen en hiervan ook expliciet aantekening te maken in het keurrapport. Honden moeten te allen tijde ‘Fit for function’ zijn.

Tijdens de keuringen op shows worden alle ernstige afwijkingen van ‘fit for function’ niet getolereerd, en moeten leiden tot diskwalificatie. Deze honden moeten dus uit de ring en worden niet beoordeeld. Een keurmeester moet altijd alert zijn op het feit dat een rashond met overdreven raskenmerken, die kunnen leiden tot gezondheids-, gedrags- en bewegingsproblemen, uitgesloten moet worden van de fokkerij, en vandaar nooit de kwalificatie ‘Uitmuntend’ kan krijgen. Wanneer een keurmeester, uit hoofde van zijn/haar taak, problemen signaleert in het ras, dan kan hij/zij een formulier (aan)vragen bij de FCI, en daarop een overzicht maken van specifieke rastypische ontwikkelingen die niet in lijn zijn met ‘fit for function’. Deze lijst zal en kan gebruikt worden door de nationale bij de FCI aangesloten organisatie waar de hond is geregistreerd (in Nederland is dat de Raad van Beheer) met de bedoeling om het fokprogramma van het ras bij te sturen en de gezondheid en het welzijn van de betreffende rashonden (voor de toekomst) te verbeteren.

Aandachtspunten

 • Het is van het grootste belang dat keurmeesters op dezelfde positieve wijze blijven keuren als voorheen, en dat ze winnaars blijven selecteren van correct type en algehele kwaliteit. Dus honden die het ideaaltype binnen het ras vertegenwoordigen binnen de door de FCI vastgestelde rasstandaard van het ras.
 • Kritiek en aantekeningen moeten nog altijd positief geformuleerd worden, maar daarbij is het belangrijk om precies, open en eerlijk te zijn waar het gezondheid en welzijn van de voorgebrachte hond betreft. Zeker als deze kanttekeningen van invloed zijn op de plaatsing en beoordeling van de hond.
 • Zoals voorheen, moet de keurmeester evalueren wat hij/zij ziet bij de beoordeling en plaatsing van de hond. Afwijkingen moeten gekwalificeerd worden naar hun maat van imperfectie, en fouten moeten gelinkt worden aan een kwalificatie of plaatsing. Overdrijvingen en fouten die invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de hond wegen zwaarder dan fouten op de schoonheid en exterieur. Keurmeesters wordt gevraagd gezondheidsaspecten zwaarder te laten wegen dan voorheen bij het toekennen van CAC/CACIB.
 • De bovengenoemde gezondheid, welzijnsaspecten en instructies zijn altijd van toepassing, zelfs als een ras weinig of in geringe aantallen wordt voorgebracht in een land waar de keurmeester actief is. De FCI streeft naar keurmeesters die waarderen en beoordelen op dezelfde manier ongeacht het aantal voorgebrachte honden. Alleen op die manier kunnen we een goede en gezonde fokkerij tot stand brengen.
 • De lijst van algemene punten waar opgelet moet worden, dient niet gezien te worden als een diskwalificatielijst in rassen waar sprake is van veel fouten tegen ‘Fit for function’.
 • Veel voorkomende fouten, die niet gepaard gaan met gezondheids- en overdrijvingsproblemen, zijn niet in dit document opgenomen, maar moeten wel in ogenschouw worden genomen door de keurmeesters.

Uniforme vereisten

Van keurmeesters wordt gevraagd te letten op de volgende zaken in alle rassen. Honden met een van de onderstaande fouten kunnen maximaal een ‘Goed’ krijgen en nooit met een ‘Zeer Goed’ beoordeeld worden. Zij kunnen nooit gekwalificeerd worden voor de CAC/CACIB.

Onbalans en bouw (anatomie)

Als een hond staat of loopt moet hij in balans zijn. Alle honden moeten kunnen bewegen zonder daarbij problemen te ondervinden en alle honden moeten hun beweging kunnen laten zien aan de keurmeester.

Ademhaling

Alle honden moeten normaal kunnen ademhalen wanneer zij lopen of staan.

Speciale aandacht van de keurmeester moet uitgaan naar overdrijvingen die maken dat een gezonde ademhaling onmogelijk is, zoals:

 • luidruchtige ademhaling en/of hoorbare ademhalingsproblemen
 • erg kleine en/of knellende neusgaten en neusgaten overdekt met huid.

Tanden

De tanden van de hond moeten zijn geplaatst en ontwikkeld volgens de rasstandaard.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor honden met overdrijvingen in de kaak en van de tanden, zoals:

 • te kleine en weke onderkaak
 • verkeerd geplaatste of omgekeerde tanden, die soms recht in het gehemelte of het tandvlees drukken
 • extreem kleine tanden
 • niet goed sluitende kaken.

Ogen

Alle honden moeten heldere en droge ogen hebben zonder enig teken van ongemak of ongerief. Speciale aandacht moet gericht worden op overdrijvingen die kunnen leiden tot oogproblemen als:

 • overdreven grote ogen en uitpuilende ogen
 • te grote oogleden (teveel huid) of hangende oogleden
 • aantoonbare ontstoken ogen of vochtige ogen
 • te kleine of te diep gelegen ogen.

Te losse huid

Alle honden moeten een normale gezonde huid hebben, zonder tekenen van ongemak (jeuk, schilfers etc). Speciaal moet gelet worden op overdrijvingen die problemen met de huid veroorzaken, zoals:

 • teveel huidplooien en te losse huid, met name als de huid de ogen of de neus bedekt
 • teveel losse huid op het lichaam, de kop en de ledematen.

Overgewicht en obesitas

De laatste tijd is er een toename aan honden met overgewicht in de showring. Deze honden kunnen soms als gevolg van overgewicht niet bewegen of ademhalen. Vaak is verkeerde voeding hiervan de oorzaak, maar er kunnen ook gezondheidsproblemen of een gebrek aan beweging en aandacht (welzijn) onder verscholen gaan. Wanneer de keurmeester de ribben niet meer kan voelen, de hond niet invalt na de borstkas en de honden niet in staat zijn te bewegen of adem te halen, dan kunnen deze honden nooit gekwalificeerd worden met een ‘Uitmuntend’.

Karakter en gedrag

Alle honden moeten een goed karakter hebben in de ring, maar ook zodanig van karakter zijn dat zij geschikt zijn om in de maatschappij te functioneren. Uiteraard zijn rastypische karakters toegestaan, maar overdreven angstig of verlegen honden, evenals onwillige honden of honden met een scherp karakter zijn niet wenselijk. Agressief of overdreven angstig gedrag kan niet worden toegestaan tijdens de keuringen en moet resulteren in diskwalificatie van de hond.

Overvloedige vacht en vachtverzorging

De vachtverzorging en de vacht mogen nooit zo uitbundig zijn dat het een hond beperkt in zijn bewegingen en in het zicht.

Het voorbrengen van de hond

Het wordt steeds meer normaal om een hond voor te brengen, zowel in stand als in beweging, aan een korte lijn waarbij de hals en nek worden getoond. Dit bevordert het welzijn van de hond in de ring niet en bovendien verbiedt het de hond normaal te kunnen bewegen, waardoor de natuurlijke en rasspecifieke bewegingen van de hond niet te zien zijn.

Een hond moet voorgebracht worden met een losse lijn, op een natuurlijke manier, waardoor de natuurlijke en rasspecifieke bewegingen zichtbaar worden. De hond aan de nek/hals omhoog trekken is verboden!

Het is verboden om de hond te bewerken met enige substantie waardoor de structuur, vorm en kleur van de vacht, huid of neus verandert. Alleen trimmen, borstelen, kammen en knippen is toegestaan.

De exposant die niet de normale en gangbare regels voor het voorbrengen van een hond in acht neemt, moet de ring verlaten. Ook al heeft dit geen invloed op de gezondheid, het welzijn of het gedrag van de hond, is de keurmeester gerechtigd om de hond niet te keuren of hem/haar geen kwalificatie te geven.

Samenvatting

Het is van het grootste belang dat keurmeesters zich realiseren dat zijn van invloed zijn op de ontwikkeling van een ras, en bijdragen aan de gezondheid van het ras. Keurmeesters staan aan de basis - positief en negatief - van de ontwikkeling van een ras.

Vandaar dat wij (FCI) de keurmeesters vragen na afloop van de keuring een formulier in te vullen waarin zij kunnen aangeven wat hun bevindingen zijn op het gebied van gezondheid en gedrag. De resultaten worden doorgestuurd naar rasverenigingen, zodat deze hiermee in het vervolg rekening kunnen houden bij hun fokprogramma’s en de ontwikkeling van hun ras. Dit document wordt beschikbaar gesteld aan alle internationale en nationale shows. Van rasverenigingen wordt gevraagd dit document aan keurmeesters uit te reiken, omdat het waarschijnlijk is dat juist op hun clubmatches en Kampioenschapsshows vele honden zullen worden voorgebracht.

Deze (nieuwe) regels zijn vastgesteld door het FCI general committee op een bijeenkomst in Helsinki in oktober 2013.

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy