Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter


Join 
  
The Club
 


Informatie over de lidmaatschapsprocedure van de GRCN

Meld u hier online aan als lid.

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier en contributie wordt u in de ledenadministratie opgenomen als aspirant-lid. Uw lidmaatschap gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari of per 1 juli van het lopende jaar. Als nieuw hoofdlid ontvangt u via de ledenadministratie een welkomstpakket met o.a. uw lidmaatschapskaart, het jaarboek en een of meer exemplaren van het Golden Nieuws, afhankelijk van de datum van uw aanmelding ten opzichte van de ingangsdatum van het nieuwe lidmaatschap. Als nieuw medelid – u bent in dat geval huisgenoot van een hoofdlid – ontvangt u een lidmaatschapskaart met een eigen lidnummer.

Voorbehoud

De lidmaatschapskaart ontvangt u onder voorbehoud. Drie à vier maanden na uw aanmelding wordt uw naam in de aspirant-ledenlijst van het Golden Nieuws gepubliceerd. In deze lijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en medeleden. Indien er binnen twee maanden na deze publicatie geen bezwaar wordt ingediend tegen uw aanvraag voor het lidmaatschap, dan wordt uw aspirant-lidmaatschap omgezet in een regulier lidmaatschap. U krijgt hierover geen nader bericht. In het geval er wel sprake is van bezwaar, stelt het secretariaat u hiervan op de hoogte.

Golden Nieuws

Leden van de GRCN ontvangen zes keer per jaar het Golden Nieuws: eind februari, eind april, eind juni, eind augustus, eind oktober en eind december. Tevens krijgen zij in april van het lopende jaar het Jaarboek toegezonden, tezamen met het Golden Nieuws nr. 2 en de jaarlijkse lidmaatschapskaart.

Jaarboek, Statuten en Huishoudelijk Reglement

In het Jaarboek zijn opgenomen: de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (de doelstellingen van de vereniging), artikelen over de opvoeding van uw pup, over de voeding, verzorging en beweging van uw hond, de standaard van de Golden Retriever, een artikel over de activiteiten die u met uw Golden Retriever kunt ondernemen, enz.

Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement klik hier...

Betalingswijze

Bij aanmelding voor het lidmaatschap als hoofd- of medelid dient u tegelijk met de verzending van het inschrijfformulier de contributie over te maken op IBAN-rekeningnummer:

NL06RABO0134953525 BIC: RABONL2U 
t.n.v. Golden Retriever Club Nederland,

onder vermelding van “Hoofdlid” en/of “Medelid”.

Hoe u als regulier lid uw contributie dient te betalen, kunt u lezen in het Golden Nieuws.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar. Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot de ledenadministratie:

Inge Berendsen
Dennenhof 13
4921 MK Made  

e-mail: leden@goldenretrieverclub.nl

 

Copyright © 2017 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy