Uitgesteld naar 2021

Algemene Leden Vergadering

 

Voorzittershamer

Het bestuur van de GRCN nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Golden Retriever Club Nederland.

Locatie: Hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes, tel. : 035 - 5395800.

Aanvang 19.30 uur – zaal open 19:00 uur

 

AGENDA:

1.Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 27-03-2019 (zie Golden Nieuws 2019-2)

4. Jaarverslag van de secretaris over 2019

5. Financiën

a. Jaarrekening 2019

b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur.

c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2020

d. Begroting 2020

e. Overige financiële zaken

Pauze

6. Bestuurszaken

a. Bestuursverkiezing – zie Ad 6a

b. Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden)

7. Nieuwe logo

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Ad 6a: Rooster van aftreden

                                   2020                            2021                                       2022   

Voorzitter                                                        Wico van der Linden

1e secretaris                                                   Jenny de Bruin

2e Secretaris              Anita Kusters 

Penningmeester                                             Hans Winkels                                    

1e lid                                                                                                              Ad Heesbeen

                                                                                  

2e Secretaris Anita Kusters is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor haar per 17 juni 2020 voor drie jaar te herbenoemen.

 

Noot: Eventuele (schriftelijke) voorstellen, die na publicatie van de agenda van de ALV in het Golden Nieuws binnen de gestelde termijn bij het secretariaat worden ingediend en voldoen aan de voorwaarden (zie Statuten, artikel 12d,) zullen ter aanvulling op de website van de GRCN worden gepubliceerd.