Reglement Open Show

 1. De tentoonstelling zal worden gehouden op 19 januari 2020. In DogCenter te Kerkwijk of, indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodza­ken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.
 2. Naar waarheid ingevulde digitale inschrijfformulieren dienen uiterlijk 4 januari 2020 om 23.59 uur te zijn ontvangen en betaald via de aangegeven inschrijfmogelijkheid. De commissie behoudt zich het recht voor om de inschrijving te verlengen of eerder te sluiten.
 3. Alleen honden die op­genomen zijn in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buiten­lands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eige­naar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
 4. Door verzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
 5. Verzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
 6. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld en de betalingsverplichting blijft te allen tijde van kracht.
 7. Bij een keurmeester wissel, heeft de exposant recht zijn inschrijving terug te trekken met restitutie van het door hem/haar betaalde inschrijfgeld minus € 10,- administratiekosten.
 8. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van de ten­toonstelling zelf en publicatie op de website van de GRCN, Facebook pagina en in Golden Nieuws.
 9. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 10. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond vol­doende is geënt, (reguliere vaccinaties) waarvan de geldigheid aantoonbaar is of middels titerbepaling, aangetekend in het Europees Hondenpaspoort door een praktiserend dierenarts met geldigheidsdatum.. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Honden komende uit het buitenland moeten ook een geldige rabiës enting hebben. De inzender/exposant moet dit aan kunnen tonen middels het Europees hondenpaspoort.
 11. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men middels het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is geënt.
 12. De klassen van deelneming worden als volgt gedefinieerd, waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is:
  1. Babyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 3 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt.
  2. Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt.
  3. Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt.
  4. Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
  5. Openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
  6. Jachtklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en in bezit zijn van KNJV of GRCN clubdiploma A, B of C of vergelijkbaar buitenlands diploma.
  7. Veteranenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

Golden Retrievers welke op (inter-)nationale tentoonstellingen in de kampioensklas uit mogen komen, kunnen i.v.m. het karakter van de Nieuwjaarsshow niet worden toegelaten. Dit geldt niet voor Golden Retrievers aangemeld voor de veteranenklas. 

 1. De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van lidmaatschap, de termijn van inschrijven en betalen. De tarieven kunt u vinden op onze website en in het inschrijfprogramma (bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald).
 2. De commissie acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
 3. De keuringen beginnen om 10.00 uur.
 4. De tentoonstelling is geopend van 08.30 uur tot ca. 18.00 uur.
 5. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester.
 6. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nim­mer worden verhaald op de organisatie.
 7. Privacy: De deelnemers hebben bij de inschrijving kennis genomen van de privacyverklaring, zoals gepubliceerd in Golden Nieuws en op de website van de GRCN, en gaan akkoord met het maken én gebruiken van gegevens en foto’s van dit evenement voor publicaties van de Golden Retriever Club Nederland. Een ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een persoon jonger dan 16 jaar geeft hierbij expliciete
  toestemming voor het fotograferen of filmen van deze persoon. Bezwaren kunnen voorafgaande aan het evenement kenbaar worden gemaakt bij de organisatie.
 8. Door inzending van dit formulier en deelname aan dit evenement geeft de inschrijver te kennen op de hoogte te zijn van de reglementen die gelden voor deze show.