Voorzittershamer met Golden

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 28 juni 2023

 

Het bestuur van de GRCN nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Golden Retriever Club Nederland.

Locatie: Van der Valk Hilversum - De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes. 

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur

 

Agenda:

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Ingekomen stuk van 10 stemgerechtigde leden. De brief en voorstellen zullen met preadvies van het bestuur uiterlijk 3 weken voor de vergadering worden gepubliceerd en bij punt 7 in stemming worden gebracht.

3. Goedkeuring notulen ALV d.d. 15-06-2022 (zie hier)

4. Jaarverslag van de secretaris over 2022

5. Financiën

a. Jaarrekening 2022

b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur over het jaar 2022

c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2023

d. Begroting 2023

e. Overige financiële zaken

Pauze

6. Bestuurszaken

a. Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden)

b. Bestuursverkiezing – zie Ad 6b

7. Fokreglement en normenmatrix

a. Behandeling ingekomen stuk

b. Stand van zaken fokreglement en normenmatrix 

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Ad 6b: Rooster van aftreden

                                    2023                            2024                               2025

Voorzitter                                                        Voorzitter

1e secretaris                                                   1e Secretaris

2e Secretaris               Anita Kusters 

Penningmeester                                             Dennis Vecht                                     

                                                                  

Anita Kusters, Jenny de Bruin en Wico van der Linden zijn aftredend en niet herkiesbaar.

Voordracht nieuwe bestuursleden:

  • Mevr. Esther Vecht - Geerts
  • Mevr. Marijke van Leeuwen

Beide kandidaten hebben te kennen gegeven dat het aannemen van een voorzitter, waardoor er een voltallig bestuur ontstaat, voorwaarde is voor toetreding.

 

Noot: Eventuele (schriftelijke) voorstellen, die na publicatie van de agenda van de ALV in het Golden Nieuws binnen de gestelde termijn bij het secretariaat worden ingediend en voldoen aan de voorwaarden (zie Statuten, artikel 12d,) zullen ter aanvulling op de website van de GRCN worden gepubliceerd.

De Algemene ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden die aan hun contributie verplichtingen hebben voldaan.