JPC Evenementen | Werkuitslagen |jpcfacebook

Slim & Snel

 


De Golden Retriever is een jachthond 

In de officiële standaard van de Golden Retriever staat naast een groot aantal exterieureisen ook vermeld welke karaktereigenschappen bij het ras aanwezig moeten zijn. Gehoorzaamheid en intelligentie zijn belangrijke eigenschappen, bovendien dient de Golden Retriever te beschikken over een natuurlijke werkaanleg. In de statuten van de GRCN wordt als eerste doel van de vereniging genoemd: 'het in stand houden van het ras Golden Retriever'. Dit impliceert onverkort dat alle leden van de GRCN er naar moeten streven Goldens te fokken die aan alle eisen van de rasstandaard voldoen en dus ook aan de eisen voor wat betreft werkaanleg.

Een veel gehoorde opmerking die we in verband met het jachthond zijn van de Golden horen is: 'Slechts een beperkt aantal GRCN-leden gaat met hun hond op jacht of doet mee aan apporteerwedstrijden! Waarom dan werkaanleg?' Er wordt dan voorbij gegaan aan het feit dat het karakter waarop velen nu de Golden als huishond hebben gekozen, bepaald is door selectie voor geschiktheid als jachthond. De rust, attentie, gemoedelijkheid, vriendelijkheid, zelfvertrouwen en will to please (willen werken voor de baas) vormen de basis voor een goede jachthond voor het werk na het schot, de Retriever. Wordt er onvoldoende op deze karaktereigenschappen gelet, dan verwordt de Golden tot een hond met een algemeen niet-specifiek karakter. Mede om haar leden in de gelegenheid te stellen hun Goldens op de specifieke jachtaanleg te laten beoordelen, heeft de GRCN als één van de eerste commissies, de Jachtproevencommissie (JPC) ingesteld.

Evenementen
Momenteel organiseert de JPC om aan de door het bestuur gestelde doelen te voldoen jaarlijks de volgende evenementen (zie ook)

Clubdiplomadagen
Op een Clubdiplomadag worden de honden tijdens het afleggen van een aantal vooraf vastgestelde proeven beoordeeld. De proeven zijn ingedeeld in 3 niveau's en worden voor het C- en B-diploma uitgevoerd met dummy's, de proeven voor het A-diploma met dood veerwild. Om de verschildende diploma's te kunnen behalen moet de hond de volgende opdrachten kunnen uitvoeren:    

diploma C:
- aangelijnd en los volgen
- uitsturen en komen op bevel
- houden van de aangewezen plaats
- apport te land en apport uit diep water
diploma B (C-diploma, aangevuld met):
- verloren apport te land
- markeerapport te land
- apport over diep water
diploma A (C- en B-diploma, aangevuld met):
- dirigeerapport te land
- apport van verre loper over breed water

 

SJP-Jachthondenproef

Eenmaal per jaar organifseert de JPC onder auspiciën van de KJV/CJ een SJP-Jachthondenproef. De proeven die hierbij afgelegd moeten worden zijn identiek aan die van de Clubdiplomadagen, maar er wordt op alle niveaus gewerkt met dood veer- en haarwild.

KJV-Meervoudige apporteerproef
De JPC organiseert jaarlijks een Meervoudige Apporteer Proef. Ook deze MAP valt onder auspiciën van de KJV. Een MAP bestaat uit 6 samengestelde proeven waar bij iedere proef twee stuks dood veer- of haarwild geapporteerd dienen te worden. De proeven zijn niet vooraf bekend en zijn gesimuleerde jachtsituaties. Deelname aan een MAP is uitsluitend mogelijk indien de hond in het bezit is van twee KJV-B of twee KJV-A diploma's.

ORWEJA Workingtest (OWT)
In 2010 organiseerde de JPC voor het eerst een workingtest onder auspiciën van de ORWEJA/KJV.
Wat is er anders dan een gewone WT? In plaats van C, B1, B2, A klasse kun je starten in starters, novice en open klasse. De proeven worden afgelegd met dummy’s. Inschrijving in de verkeerde klasse leidt tot diskwalificatie. Hierbij wordt verwacht dat ook de voorjager hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. De JPC heeft niet de mogelijkheid om alle diploma's die behaald zijn door een combinatie te contoleren. Met name als deze behaald zijn bij zusterverenigingen.

Workingtest (WT)
Tijdens workingtesten worden de honden beoordeeld bij het afleggen van een aantal niet vooraf bekende proeven, welke gesimuleerde jachtsituaties zijn. Aan workingtesten kunnen alleen honden meedoen die een Clubdiploma C,B of A of KJV-diploma C,B of A behaald hebben, of een veldwerk-kwalificatie hebben behaald op een CACT of CACIT veldwedstrijd, op basis waarvan zij in een bepaalde klasse (niveau) worden ingedeeld. De proeven worden afgelegd met dummy’s en in de 2 hoogste klassen ook met dood veer- en haarwild. Inschrijving in de verkeerde klasse leidt tot diskwalificatie. Hierbij wordt verwacht dat ook de voorjager hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Ook hier geldt dat de JPC niet de mogelijkheid heeft om alle diploma's die behaald zijn door een combinatie te contoleren, met name als deze zijn behaald bij zusterverenigingen. 

Teamwedstrijd
Op een teamwedstrijd bestaat een team uit drie honden op A, B en C-niveau. De proeven zijn vergelijkbaar met die van een Workingtest.

Koudwildtest
Tijdens een Koudwildtest worden jachtpraktijksituaties nagebootst met koud (dus al eerder geschoten) wild. Het doel van een Koudwildtest is om Retrievers en hun voorjagers voor te bereiden op het veldwerk. Het is beslist geen wedstrijd maar een test. Er wordt geen rangschikking opgesteld. Iedere deelnemer krijgt een certificaat van deelname met daarop vermeld een indruk van de hond gedurende de Koudwildtest. Om voor deelname in aanmerking te komen dient de hond aan een aantal toelatingseisen te voldoen;

  • Het minimumniveau van de Retriever moet voldoen aan een goed B-niveau
  • De leeftijd van de Retriever moet ten minste 1,5 jaar zijn
  • De hond moet haar- en veerwild apporteren
  • De hond moet voldoende Steady zijn
  • De hond mag nog geen Veldwerkcertificaat hebben

 

Kampioenschapsveldwedstrijden
Op een jachtdag worden goed getrainde, meer ervaren honden, beoordeeld in de jachtpraktijk. Het geschoten wild moet door de honden geapporteerd worden.

Gold-Cup
Ter afsluiting van het wedstrijdseizoen organiseert de JPC de “Gold-Cup”. Voor deze afsluitende wedstrijd worden maximaal 16 voorjager/Golden Retriever combinaties uitgenodigd, welke op de door de JPC georganiseerde wedstrijden gedurende het kalenderjaar, zich kwalificeerden voor deze wedstrijd, aangevuld met de Goldens welke dat jaar deelnamen aan de KJV-NIMROD-Proef. De Gold-Cup is een op een workingtest gebaseerde wedstrijd op hoog A-niveau, bestaande uit 4 proeven, elk bestaande uit 3 opgaven. Er wordt gebruik gemaakt van koud wild en mogelijk dummy's. Ervan uitgaande dat er combinaties zullen zijn welke zich meerdere keren kwalificeren, is het aantal deelnemers vastgesteld op max. 16. De JPC houdt de mogelijkheid open in geval er minder dan 16 voorjagers op de uitnodiging ingaan of zich kwalificeren, de invulling te laten geschieden door diegenen met de beste prestaties op de workingtesten in de B2-klasse en op de veldwedstrijden.

Inschrijving
De evenementen welke de JPC organiseert worden aangekondigd in het Golden Nieuws en op de GRCN-website. Inschrijven en betalen voor deze evenementen dienen te geschieden door middel van het digitaal JPC-inschrijfformulier dat op de GRCN/JPC-website geplaatst is. 

Jachttraining
Alvorens u mee kunt doen aan door de JPC georganiseerde evenementen, zult u uw hond moeten trainen voor dit werk. Om aan deze training te kunnen beginnen, moet de hond een goed basisappèl  hebben. Het succesvol trainen van een Golden Retriever voor de jacht vereist verder een hoeveelheid natuurlijke aanleg van de hond én interesse, zelfwerkzaamheid, doorzettingsvermogen en trainingsmogelijkheden van de eigenaar. Met enkele trainingen per week, waarbij vele kilometers moeten worden afgelegd om zodoende op verschillende terreinen onder wisselende omstandigheden te oefenen, kan de hond na minimaal 2 à 3 jaar trainen een redelijk niveau bereiken. Om de eigenaar te helpen bij de training worden er op verscheidene plaatsen in het land cursussen 'zelfopleiding jachthonden' gegeven. Dit zijn cursussen voor alle apporterende hondenrassen, dan wel alleen voor Retrievers. Doorgaans vangen deze cursussen éénmaal per jaar, in de maand maart/april, aan.

Commissie Jachthonden (CJ)

De Commissie Jachthonden is een samenwerking tussen de KJV (Koninklijke Jagersvereniging) en de Raad van Beheer. Op de Orweja website van de KJV heeft de Commissie Jachthonden/Orweja (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden) algemene informatie vermeld staan betreffende reglementen voor de jachthondenproef, OWT en veldwedstrijden. Verder informatie over inschrijven via MY Orweja.

Onder de CJ vallen de Commissie Jachthonden Proeven (CJP - jachthondenproef, MAP), het Field Trial Comite (FTC - Veldwedstrijden, OWT) en de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR). In deze laatste Commissie zitten de vertegenwoordigers van de veldwedstrijd organiserende verenigingen (VWOV). De JWR komt tweemaal per jaar bij elkaar en bespreekt o.a. wedstrijdagenda's, reglement-aanpassingen etc..

Vanaf mei 2013 is het alleen nog mogelijk in te schrijven op jachthondenproeven, OWT's en veldwedstrijden via het digitale Orweja wedstrijden systeem My Orweja